PRINCIPIS I FUNCIONAMENT

Principis bàsics I de funcionament, Organització de les comissions.
Primera jornada de treball: 13/3/2015.

L’Ecoxarxa és una xarxa comarcal d’intercanvi de béns, serveis i coneixements per mitjà d’una moneda social. És una eina de transició cap a una forma de viure diferent, basada en la cooperació, la llibertat i la responsabilitat.

La xarxa d’intercanvi està basada en l’autoorganització de les persones, a nivell comarcal o bioregió. Els participants registren les seues demandes i les seues ofertes i intercanvien productes i serveis entre si. Totes i tots oferim i totes i tots en algun moment necessitem quelcom.

A.   Principis  fonamentals.

1-        L’Ecoxarxa sorgeix d’una inquietud política dels seus integrants. L’Ecoxarxa vocació econòmica, social i política en clau anticapitalista, ecologista, humanista, antipatriarcal i internacionalista. Amb una actitud pedagògica de caràcter llibertari fomentarà la igualtat  entre totes les persones, el seu creixement personal i la difusió i intercanvi de coneixements.

2- En l’Ecoxarxa s’intercanviaran béns, serveis i coneixements seguint criteris d’ecologia, justícia social i de proximitat en la mesura que siga possible.

3-        L’Ecoxarxa vocació de fer comunitat entre els seus integrants, d’arribar a un coneixement i relació personal de mútua confiança, així com de crear xarxa amb altres xarxes d’intercanvi i moviments socials afins.

1.    En l’Ecoxarxa es fonamentaran els projectes i iniciatives econòmiques alternatives i cooperatives.

2.    L’intercanvi en l’Ecoxarxa es realitzarà per mitjà de moneda social. Es fomentarà a més en la xarxa un altre tipus d’intercanvi més humà com el bescanvi, l’intercanvi d’hores i com a vocació última l’economia comunitària participativa.

3.    L’Ecoxarxa s’organitza de forma autogestionada i per tant tots els seus integrants tenen el dret i l’obligació de treballar en el seu manteniment i gestió.

4.    L’Ecoxarxa s’organitza de forma assembleària. L’assemblea estarà composta per totes i tots les/els integrants de la xarxa. Cada persona tindrà un vot en l’assemblea. Totes i tots les/els integrants hauran de figurar en un cens oficial. Les decisions que no afecten ni als principis fonamentals ni als de funcionament es prendran per majoria del 51% dels presents.

5.    L’assemblea de l’Ecoxarxa és sobirana i independent de qualsevol moviment social o organització i serà l’únic òrgan de decisió.
6.    L’Ecoxarxa es declara favorable a la seua possible integració en una futura cooperativa integral, sempre que esta compartisca les premisses i objectius de l’Ecoxarxa, i respecte la seua sobirania.

7. L’Ecoxarxa vocació d’expansió, tant de la pròpia ecoxarxa (arrelament social), com el suport a la posada en marxa de noves iniciatives.

8. L’Ecoxarxa aspira que el seu local o seu siga un espai públic.

9. L’Ecoxarxa vocació d’administrar i gestionar per mitjà de la democràcia directa, no sols la moneda social sinó tots els assumptes públics que en la comunitat es vagen donant.

10. Els principis fonamentals i de funcionament prevaldran sobre els estatuts oficials. Els integrants que ocupen els llocs definits en els estatuts oficials respondran únicament i en tot moment davant de l’assemblea.

11. Qualsevol persona tindrà dret a incorporar-se a l’Ecoxarxa desprès de la seua creació, sempre que assumisca tots els principis fonamentals i de funcionament.

12. La modificació de qualsevol d’aquestos principis fonamentals requerirà una majoria del 75% de l’assemblea.

B- Principis de funcionament

1-        S’automatitzaran al màxim els treballs administratius. L’Ecoxarxa disposarà d’una pàgina web o bloc i d’un grup en l’aplicació web CES .

2-        La xarxa d’intercanvi es denomina Ecoxarxa d’Intercanvi Vall d’Albaida EXIVA i la seua moneda és l’Eco.

3-        Les dades necessàries per a donar-se d’alta seran: Nom I Cognoms, domicili, telèfon y correu electrònic. Visibles per a totes les usuàries (Nom, cognoms, correu electrònic I població) les altres dades només per  es podran ocultar però seran visible per a l’equip d’administració.

4-        A més de les dades d’identificació, s’afegirà almenys una oferta d’un be, service o coneixement que la persona sol·licitant estiga disposat a compartir.

5-        Els integrants podran acordar intercanvis en els llocs i torns de treball prèvia comunicació a totes les comissions de treball.

6-        L’assemblea fixarà un saldo mínim i màxim. Excepcionalment, aquest podrà estar condicionat a les circumstàncies personals de cada persona, amb l’aprovació prèvia en l’assemblea.

7-        Es faran mercats d’intercanvi itinerants.

8-        Treballem per a sumar-nos a les xarxes d’intercanvi valencianes que actualment estan integrades per:
-Ecoxarxa Morvedre/EXMV, -SIL Meliana/SILM, -València Nord-Horta Nord/VNHN, -Ecored Hoya de Buñol/ERHB, -Horta Sud/CIHS, -15M Camp de Túria/ICDT,  

9-        Es pren com a referència 10 ecos=10euros=1 hora, no tractant-se d’una paritat.
10-    Existirà una comissió dedicada a facilitar els intercanvis a persones que no tinguen accés a internet.
11-    S’aprova la creació d’una caixa d’intercanvi pública.
12-    Es recomanen els intercanvis amb xarxes de la X.X.I.V. i altres pròximes i afins
13-    Els  intercanvis  amb  altres  xarxes  seran  per  compte i  risc  de  la  persona  que decidisca fer-los.
14-    Qualsevol  persona  que  es  manifeste,  interna  o  externament,  en  contra  dels principis fonamentals d’aquesta Ecoxarxa serà aïllada, a nivell de funcionament, per la  resta  de  membres  de  l’Ecoxarxa  i  ,  a  més,  es  valorarà  la  seua  expulsió  en assemblea.
15-    Es  donarà  publicitat  de  les  publicacions  de  l’Ecoxarxa  en  el  bloc  i  les  xarxes socials
16-    Existirà una possible retenció per al pagament de serveis comuns.

17-    La modificació de qualsevol d’aquestos principis de funcionament requerirà una majoria de dos terços de l’assemblea.

C- Acords per funcionar al CES

1-     L’assemblea fixa el saldo mínim en -300 ecos i el màxim en +300 ecos.
2-     Totes i tots les/els integrants de la xarxa parteixen de saldo zero.
3-     S’unifica la classificació d’ofertes en el CES amb la xarxa de xarxes d’intercanvi valencianes.
4-     Per donar-se d’alta cal entrar per l’enllaç del bloc al CES, emplenar les dades, Visibles per a totes les usuàries (Nom, cognoms, correu electrònic I població) les altres dades  es podran ocultar però seran visible per a l’equip d’administració.

5-     A més de les dades d’identificació, s’afegirà almenys una oferta d’un be, service o coneixement que la persona sol·licitant estiga disposat a compartir.
6-     L’equip d’Administració, revisarà les sol·licituds d’alta de usuària que es produïsquen y les acceptarà si reuneixen els requisits ací aprovats.
7-     Buscant la màxima transparència, el estat de comptes I les estadístiques del grup estaran a disposició de totes les usuàries de la xarxa.
8-     Totes les ofertes, tant de bens, servicis com coneixements estaran valorades en Ecos, però es podrà utilitzar l’Euro per despeses de benzina i/o materials.
9-     TASES: En cada intercanvi s’aplica una taxa de 1% que forma part del funcionament del CES, pel manteniment del servidor, etc. Cobra 1% de les transaccions efectuades eixe trimestre.
10- ANUL·LACIÓ DE COMPTES:
a.     Les persones usuàries que una vegada rebudes les contrasenyes d’accés al seu compte, no accedeixquen al compte en sis mesos, salvo que la usuària justifique per escrit a la Comissió d’Administració tal circumstancia.
b.     Les persones usuàries que, encara que hagen realitzat alguna transacció, no accedeixen al seu compte Durant un any, salvo que la usuària ho justifique per escrit a la Comissió d’Administració.


D- Les comissions i les seues funcions

1-     Comissió de dinamització:
a.     Prepara i convoca les assemblees
b.     Dinamitza i difon la xarxa.
c.     Es relaciona amb altres xarxes i iniciatives afins.
d.     Analitza i estudia el comportament de la xarxa.
e.     Proposa millores i actualitzacions.
f.        Facilita el contacte entre ofertes i demandes.
g.     Gestiona el bloc
2-     Comissió d´acollida:
h.     Rep als nous integrants
i.         Els explica el funcionament.
j.         Els entrega els estatuts.
k.      Actualitza i custodia el cens.
3-     Comissió d’informàtica:
l.         Gestiona l’aplicació informàtica CES
m.   Manté net i ordenat el nostre grup en el  CES
n.     Gestionarà una llista de correu.
o.     Dona formació a les persones que no saben usar l’aplicació
p.     Ajuda a realitzar els intercanvis a les persones sense accés a internet.
q.     Detecció de companyes i companys inactius.
4-     Comissió de mercats:
r.        Organitza, prepara i dinamitza els mercats d´intercanvi.
5-     Grup de treball per a la resolució de conflictes(mediació).
En el cas que una o més persones d’aquest grup de  treball estiguera implicat en algun conflicte o en el cas que aquest grup no arribe a cap acord, serà l’assemblea la que arbitre
E- Forma Jurídica

Pendent. La Xarxa de Cooperació Valenciana disposa d’una figura jurídica en la qual un dels tipus de soci ( soci col·laborador) no té cap obligació a la cooperativa però sí una cobertura jurídica per a realitzar intercanvis amb moneda social de forma legal.

Cap comentari:

Publica un comentari